Wszyscy pracujemy (woj. dolnośląskie)

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE „WSZYSCY PRACUJEMY” I ZNAJDŹ WYMARZONĄ PRACĘ

Projekt „Wszyscy pracujemy” RPDS.08.02.00-02-0129/18 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 8: Rynek pracy 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy.

Okres realizacji projektu: 01 października 2019 r. – 31 grudnia 2020 r.

Partner Wiodący:

Betterfield Spółka Cywilna Magdalena Helman-Barylska Sylwia Szczepańska-Dvalishvili

Partner:

OTREK Training and Consulting Spółka z o.o.

Instytucja Pośrednicząca:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Dofinansowanie:

1 735 892,54 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób, w wieku co najmniej 30 lat, mieszkających (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa dolnośląskiego, które pozostają bez zatrudnienia i znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, poprzez:

– dostosowanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych ww. osób do potrzeb dolnośląskiego rynku pracy;

– zwiększenie poziomu doświadczenia zawodowego ww. osób;

– nabycie przez ww. osoby umiejętności w zakresie technik poszukiwania pracy i autoprezentacji;

– zwiększenie aktywności ww. osób w procesie poszukiwania pracy.

 

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby spełniające niżej wymienione kryteria (warunki obligatoryjne):

1. Osoby zamieszkujące na obszarze woj. dolnośląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego);

2. Osoby powyżej 30 roku życia;

3. Osoby pozostające bez zatrudnienia;

4. Osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie ISCED 3).

 

Struktura grupy docelowej obejmuje:

– 77 kobiet oraz 43 mężczyzn;

– 38 osób bezrobotnych, w tym 15 osób długotrwale bezrobotnych;

– 83 osoby bierne zawodowo;

– co najmniej 80 osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie ISCED 3);

– co najmniej 30 osób w wieku 50+;

– co najmniej 6 osób z niepełnosprawnościami;

– co najmniej 30 osób zamieszkujących na obszarze powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, ząbkowickiego, wałbrzyskiego oraz powiatu Wałbrzych.

 

Formy wsparcia przewidziane dla Uczestników/Uczestniczek projektu:

W ramach projektu Uczestnicy/Uczestniczki wezmą udział w:

– Indywidualnym poradnictwie zawodowym połączonym z przygotowaniem lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania,

– Indywidualnym poradnictwie psychologicznym,

– Kursie zawodowym,

– Pośrednictwie pracy,

 

Dla zainteresowanych Uczestników/ Uczestniczek istnieje możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego (miesięczne stypendium Uczestnika/Uczestniczki wynosi 1 017,40 zł netto) oraz zatrudnienia na umowę o pracę na okres 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu ramach zatrudnienia subsydiowanego (miesięczne wynagrodzenie Uczestnika/Uczestniczki wynosi 1 530,00 zł netto).

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu;

Deklaracja udziału w projekcie;

Umowa uczestnictwa w projekcie;

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;

Oświadczenie uczestnika/czki projektu – przetwarzanie danych osobowych

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu;

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu.

Harmonogramy wsparcia

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik
Poradnictwo Psychologiczne: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,

 

Kontakt:

Biuro Projektu:                                                                                                               Biuro Projektu:

 

Betterfield spółka cywilna                                                                                             OTREK

Magdalena Helman-Barylska Sylwia Szczepańska-Dvalishvili                            Training and Consulting Sp. z o.o.

ul. Smolna 13E/48                                                                                                            ul. Fabryczna 10

61-008 Poznań                                                                                                                 53-609 Wrocław

tel. 61 623 21 63                                                                                                               tel. 71 356 50 89

INFORMACJE W SPRAWIE REKRUTACJI :

Email: szkolenia1@otrek.com.pl

Tel. 607 907 957

 

 

Skip to content